[K] >  [Kanye West Şarkı Çevirileri] > Saint Pablo Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Kanye West - Saint Pablo

Gönderen:room93
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Yeah, 9:08 L.A. time
Evet, 9:08 L.A saati
Back in the lab and shit
Laboratuvar ve pisliğe geri dönüyorum
My wife said, I can't say no to nobody
Karım dedi ki , kimseye hayır diyemiyorum
And at this rate we gon' both die broke
Ve bu şekilde ikimizde parasız öleceğiz
Got friends that ask me for money knowin' I'm in debt
Borcum olduğunu bilen benden para isteyen arkadaşlarım var
And like my wife said, I still didn't say no
Tıpkı karımın dediği gibi, hala hayır diyemedim
People tryna say I'm goin' crazy on Twitter
Pp
My friends' best advice was to stay low
Arkadaşlarımın en iyi tavsiyesi; alçakgönüllü kalmamdı
I guess it's hard to decipher all of the bills
Tahminimce bütün hesapların şifresini çözmek zor
Especially when you got family members on payroll
Özellikle, aile üyelerinden birisi bordroda olduğu zaman
The media said it was outlandish spendinMedya " bu acayip bir harcama" dedi.
The media said he's way out of control
Medya " O kontrolden çıktı" dedi
I just feel like I'm the only one not pretendinÖyle hissediyorum ki olmadığı kişi gibi davranmayan bir tek benim
I'm not out of control, I'm just not in they control
Ben kontrolden çıkmadım, sadece onların kontrolünde değilim
I know I'm the most influential
Biliyorum ki ben en etkili kişiyim
That TIME cover was just confirmation
TIME kapağı da bunu onaylamıştı
This generation's closest thing to Einstein
Bu nesil Einstein'a en yakın olan
So don't worry about me, I'm fine
Bu yüzden benim için endişelenme, ben iyiyim
I can see a thousand years from now in real life
Binlerce yıl ötesini şimdiden şimdiden gerçek hayatta görebiliyorum
Skate on the paradigm and shift it when I feel like
Kip üzerinden kaymış ve vitesi değiştirilmiş gibi hissediyorum
Troll conventional thought, don't need to question
Geleneksel düşünceyi trolle, soruya ihtiyacın Yok
I know it's antiquated so sometimes I get aggressive
Biliyorum bu demode, bu yüzden bazen agresifleşiyorum
Thank God For Jay Electra, he down with the mission
Tanrı'ya Jay Elektra için teşekkürler, O göreviyle birlikte aşağı düştü
Did it with with no permission, on our own conditions
izin istemeden yaptı, bizim kendi durumumuz üstüne
Most Blacks with money have been beaten to submission
Çoğu zengin siyahi itiat etmeleri için dövüldü
Yeezy with the big house, did it way different
Yeezy büyük eviyle, farklılık oluşturdu
Never listen to Hollywood producers
Asla Hollywood yapımcılarını dinleme
Don't stare at money too long, it's Medusa
Paraya çok uzun süre bakma, o bir Medusa
The ultimate Gemini has survived
Esas ikizler burcu hayatta
I wasn't supposed to make it past 25
25 yaşını geçemem sanıyordum
And you're lookin' at the church in the night sky
Ve şimdi kiliseye bakıyorsun gece vakti
Wonderin' whether God's gonna say hi
Tanrı'nın ne zaman selam vereceğini merak ediyorsun
Oh, you're lookin' at the church in the night sky
Oh, gece kiliseye bakıyorsun
And you wonder where is God in your nightlife
Ve sen Tanrının senin gece hayatının neresinde olduğunu merak ediyorsun
Yeah, you're lookin' at the church in the night sky
Evet, gece kiliseye bakıyorsun
(Father, father, father...)
(Baba, baba, baba...)
Wonderin' whether God's gonna say hi
Tanrı'nın ne zaman selam vereceğini merak ediyorsun
The night sky, yeah, I feel like I'm home, yeah
Gece gökyüzü , yeah, evde gibi hissediyorum,yeah,
I've been wakin' the spirits of millions more to come
Milyonlardan fazlasının ruhunu uyandırdım
A million illegally downloaded my truth over the drums
Bir milyon yasa dışı olarak indirdi benim davul ötesi doğrularımı
I believe in the children, listen to the kids, bro
Çocuklara inanıyorum,çocukları dinleyin
If the phone ringin', go and get your kids ho
Eğer telefonun çalıyorsa git çocuklarını al sürtük
Brother Don Muhammad told the minister about the presentation
Don Muhammed kardeşim Bakana tanıtımdan bahsetti
He sat back and smiled
O oturdu ve gülümsedi
Black on black lies is worse than black on black crime
Siyahın siyaha yalanı siyahın siyaha karşı suç işlemesinden daha kötü
The Jews share their truth on how to make a dime
Yahudi nasıl para kazandığı hakkındaki gerçeği açıkladı
Most black men couldn't balance a checkbook
Siyah erkeklerin çoğu çek defterini dengede tutamıyor
But buy a new car, talkin' 'bout "how my neck look?"
Ama yeni araba alıp, "boynum nasıl görünüyor" hakkında konuşur
Well... it all looks great
Güzel.. hepsi çok güzel gözüküyor
Four hundred years later, we buyin' our own chains
400 yıl sonra , kendi zincirimizi satın alıyoruz
The light is before us brothers, so the devil workin' hard
Işık arkamızda kardeşlerim, yani şeytan sıkı çalışıyor
Real family stick together and see through the mirage
Gerçek aileler bir arada durur ve Serap görür
The smokescreens, perceptions of false reality
Sis perdesi, sahte gerçekçiliğin algısında
Who the real owner if your boss gets a salary?
Maaşı patron alıyorsa gerçek sahip kim?
I am one with the people
Ben insanlarla birlikteyim
I am one with the people (real)
Ben insanlarla birlikteyim( gerçek)
I've been woken from enlightened man's dream
Aydınlanmamış hayalli insanları uyandırdım
Checkin' Instagram comments to crowdsource my self esteem
İnstagram yorumlarını kontrol ediyorum , kalabalığın sorgulaması benim kendime saygım
Let me not say too much or do too much
İzin ver çok konuşmayayım yada çok birşey yapmayayım
Cause if I'm up way too much, I'm out of touch
Çünkü çok yol katedersem, dokunulmaz olurum I'm prayin' a out-of-body experience will happen
Beden dışı deneyim gerçek olsun diye dua ediyorum
So the people can see my light, now it's not just rappinİnsanlar benim ışığımı görebilir, ama ben sadece rap söylüyorum
God, I have humbled myself before the court
Tanrım, sahaya çıkmadan önce kendimi mütevazı yaptım
Drop my ego and confidence was my last resort
Egomu ve öz güvenimi sahaya çıkmadan önce bıraktım
I know, I know he got a plan, I know I'm on your beams
Biliyorum, biliyorum onun bir planı var, biliyorum ben onun ışınları üzerindeyim
One set of footsteps, you was carryin' me
Tek birine ait ayak izleri, sen beni taşıyordun
When I turned on the news and they was buryin' me
Haberleri açtığım zaman beni gömüyorlardı
One set of footsteps, you was carryin' me
Tek birine ait ayak izleri, sen beni taşıyordun
When I was negotiatin' with Apple, it was Larry and me
Apple görüşmeye gittiğim zaman, sadece Larry ve ben vardık
Told Tim Cook to call me, I was scary to see
Tim Cook' a beni aramasını söyledim, görmeye korkuyordum
I would've took a hundred million and gave 20 to Hov
Yüz milyon alabilirdim ve 20sini Hov'a verirdim
I heard it's the way they did it when we only had a stove
Duydum ki sadece ocağa sahip olduğumuzda bu onların işi yapış şekli
But it's better that I stayed at home with my folks
Ama evde ailemle kalmak daha iyi
Cause if Jay a billionaire then I'ma never go broke
Çünkü eğer Jay milyonerse ben parasız kalmam
Only thing I ask is next time I'm on stage we all go
İstediğim tek şey bir daha ki sefere sahneye birlikte çıkalım
We all go
Hepimiz gidiyoruz
Not just by myself, lookin' for niggas like where's Waldo
Sadece kendi başıma değil, zencilerle Waldo nerede ona bakıyoruz
She got the same shoes as my wife but she copped 'em at Aldo
O karımla aynı ayakkabıya sahip
Modern day MJ with a off the wall flow
Günümüz MJ'yi
My life, walk all over me
Hayatım, üzerimden yürü
Walk all over me
Üzerimden yürü
I'm deliverin' everything I've ever sent to you, bring
Sana gönderdiğim her şeyi iletiyorum, getir
Fly, fly, fly overseas
Uç, uç, uzak denizlere uç
Fly overseas
Uzak denizlere
Oh, anywhere, everything but in between
Oh, herhangi biryer, herşey ama arasında
Yeah, you're lookin' at the church in the night sky
Evet, gece kiliseye bakıyorsun
Wonderin' whether God's gonna say hi
Tanrı'nın ne zaman selam vereceğini merak ediyorsun
Oh, you're lookin' at the church in the night sky
Oh, gece kiliseye bakıyorsun
And you wonder where is God in your nightlife
Ve sen Tanrının senin gece hayatının neresinde olduğunu merak ediyorsun
Yeah, you're lookin' at the church in the night sky
Evet, gece kiliseye bakıyorsun
Wonderin' whether God's gonna say hi
Tanrı'nın ne zaman selam vereceğini merak ediyorsun
Oh, you're lookin' at the church in the night sky
Oh, gece kiliseye bakıyorsun
And you wonder where is God in your nightlife
Ve sen Tanrının senin gece hayatının neresinde olduğunu merak ediyorsun
Please face me when I speak
Lütfen konuştuğumda benimle yüzleş
Please say to me somethin' before you leave
Lütfen gitmeden bana birşey söyle
You've been treatin' me like I'm invisible
Onca zamandır bana görünmezmişim gibi davrandın
Now I'm visible to you
Şimdi senin için görünmezim
Oh the invisible truths they sold
Oh, görünmezliğin gerçekleri, onlar satıldı
I can't quite understand the games you play
Oynadığın oyunu tam olarak anlayamıyorum
Understand, understand
Anlamak, anlamak
Understand I'm standin' under oath
Yeminin altında durduğumu anlıyorum
And I promised I, I wouldn't fall anymore
Ve söz verdim, artık kendimi kaybetmeyeceğim
But I'm cryin' at the bar
Ama barda ağlıyorum
I'm wishin' that you saw my scars, man
Diliyorum ki benim yaramı görmüş ol
I'm wishin' that you came down here
Diliyorum ki buraya gel
And stood by me
Ve bana destek çıktın
And look at me like you knew me
Bana sanki beni tanıyormuş gibi baktın
But I feel so alone
Ama çok yalnız hissediyorum
Like I don't know anyone except the night sky above
Gece gökyüzünden başka kimseyi bilmiyormuşum gibi
Yeah, you're lookin' at the church in the night sky
Evet, gece kiliseye bakıyorsun
Wonderin' whether God's gonna say hi
Tanrı'nın ne zaman selam vereceğini merak ediyorsun
Oh, you're lookin' at the church in the night sky
Oh, gece kiliseye bakıyorsun
And you wonder where is God in your nightlife
Ve sen Tanrının senin gece hayatının neresinde olduğunu merak ediyorsun
Yeah, you're lookin' at the church in the night sky
Evet, gece kiliseye bakıyorsun
(Father, father, father...)
(Baba, baba, baba...)
Wonderin' whether God's gonna say hi
Tanrı'nın ne zaman selam vereceğini merak ediyorsun
Oh, you're lookin' at the church in the night sky
Oh, gece kiliseye bakıyorsun
And you wonder where is God in your nightlife
Ve sen Tanrının senin gece hayatının neresinde olduğunu merak ediyorsun
(Father, father, father...)
(Baba, baba, baba...)
© 2003-2022 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.